พระโพธิญาณเถร สุภทฺโท พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท หลวงปู่ชา สุภทฺโท

เคืองคู่บวรพุทธศาสน์ หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

Home / หลักธรรม / เคืองคู่บวรพุทธศาสน์ หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

เคืองคู่บวรพุทธศาสน์ หลักคำสอน

หลวงปู่ชา สุภทฺโท

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและคณะสงฆ์ไทย ได้ให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ด้วยการทำนุบำรุงศาสนาใน ๔ มิติ คือบำรุงศาสนธรรม อุปถัมภ์ศาสนบุคคล บันดาลดลศาสนวัตถุ ทำนุศาสนพิธี

พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็น “พุทธมามกะ” ผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาในพระบรมพุทธศาสนา เคารพยึดมั่นในพระรัตนตรัย และทรงเป็น”พุทธศาสนูปถัมภก”ทรงอุปถัมภ์ค้ำชู จรรโลงพระพุทธศาสนา ดำรงพระองค์สืบสานพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าตลอดรัชสมัยแผ่นดิน พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมศักดิ์หลวงพ่อชา เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระโพธิญาณเถร เนืองในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกัน พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีตัดลูกนิมิต อุโบสถวัดหนองป่าพง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงให้การส่งเสริมศาสนบุคคล ให้การดูแลรักษาศาสนวัตถุ และทรงให้คุณค่าความสำคัญกับศาสนาพิธี พระองค์ได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระโพธิญาณเถร วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ และเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร วันที่ ๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

“ยกมือข้างหนึ่ง หมายถึงศีลห้า สอนให้โยมรู้จักศีลห้า แต่ยกมือข้างเดียวมันไม่พอต้อง ๒ ข้าง เพื่อย้ำอีกทีหนึ่ง”

-หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ขอบคุณข้อมูล : วัดหนองป่าพง