คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ แคล้วคลาดปลอดภัย ศัตรูพินาศ

Home / คาถา / คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ แคล้วคลาดปลอดภัย ศัตรูพินาศ

 

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร

 

คาถาท้าวเวสสุวรรณ จุดธูป 9 ดอก สักการะท้าวเวสสุวัณ-ท้าวเวสสุวรรณ และถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก แล้วตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ ทั้งหลาย ที่ประสิทธิประสาทวิชามาแล้วระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วท่อง คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร

 

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต

เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ