คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ป้องกันอันตราย แคล้วคลาดปลอดภัย

Home / คาถา / คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ป้องกันอันตราย แคล้วคลาดปลอดภัย

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร

 

คาถาท้าวเวสสุวรรณ จุดธูป 9 ดอก สักการะท้าวเวสสุวัณ-ท้าวเวสสุวรรณ และถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก แล้วตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ ทั้งหลาย ที่ประสิทธิประสาทวิชามาแล้วระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วท่อง คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร

 

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

 

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

 

(ตั้งนะโม 3 จบ)

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต

เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

 

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ