ศีล 5 หลักธรรมคำสอน

ศีล 5 ข้อ ภาษาบาลี

Home / หลักธรรม / ศีล 5 ข้อ ภาษาบาลี

ศีล 5 ข้อ

 

กดฟังคลิป ศีล 5 ข้อ

 

ศีล 5 คืออะไร หมายถึงอะไร ศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต

 

ศีล 5 ข้อ มีอะไรบ้าง
ศีล 5 ข้อ มีอะไรบ้าง

 

ศีล 5 ข้อ มีอะไรบ้าง

 

ศีล 5 ข้อ มีอะไรบ้าง

 

ศีล 5 ข้อ มีอะไรบ้าง

 

ศีล 5 ข้อ มีอะไร บ้าง พร้อมหลักปฏิบัติ

ศีลข้อที 1 ปาณาติปาตาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการฆ่าชีวิตสัตว์ทุกชนิด
ศีลข้อที่ 2 อทินนาทานาเวรมณี หมายถึง การเว้นจากการลักทรัพย์ หรือทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้
ศีลข้อที่ 3 กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่น (มีกิ๊ก มีชู้ก็ไม่ควร ยกเว้นแต่ จะมีการแต่งงาน และหรือมีการรับรู้รับเห็นด้วยจากผู้ปกครองของทั้งสองฝ่าย)
ศีลข้อที่ 4 มุสาวาทาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการพูดปดงดเท็จ พูดจาโกหก พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย
ศีลข้อที่ 5 สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของมืนเมาทุกชนิด

 

ความหมายของศีล 5
ความหมายของศีล 5

 

ศีล 5 มีความหมายคือ
1. เว้นจากทำลายชีวิต
2. เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้
3. เว้นจากประพฤติผิดในกาม
4. เว้นจากพูดเท็จ
5. เว้นจากของเมา คือ สุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท