นิทานชาดก ตอน สุวรรณหังสชาดก

นิทานชาดก ตอน สุวรรณหังสชาดก

นิทานชาดก ตอน โลภมากลาภหาย ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุณีชื่อถูลนันทา ผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคกระเทียม

นิทานชาดก ตอน โคธชาดก

นิทานชาดก ตอน โคธชาดก

นิทานชาดก ตอน ฤาษีกินเหี้ย ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุผู้หลอกลวงรูปหนึ่ง ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า

ศีล 8 ข้อที่ควรรู้มีอะไรบ้าง?

ศีล 8 ข้อที่ควรรู้มีอะไรบ้าง?

ศีลแปด หรือ อุโบสถศีล เป็นศีลของคฤหัสถ์ หมายถึง อุบาสกอุบาสิกาทั่วไป มิใช่สงฆ์ (ซึ่งมีศีลเฉพาะตนอยู่แล้ว) โดยมักจะรับศีลแปดในวันพระ นิยมรักษาศีลแปดเป็นเวลา 1 วัน หรือ 3 วัน จัดเป็นศีลขั้นต่ำของพระอนาคามี

นิทานชาดก ตอน วิโรจนชาดก

นิทานชาดก ตอน วิโรจนชาดก

นิทานชาดก ตอน สุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำ ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ทรงปรารภพระเทวทัต ผู้แสดงท่าทางอย่างพระองค์

นิทานชาดก ตอน สัญชีวชาดก

นิทานชาดก ตอน สัญชีวชาดก

นืทานชาดก ตอน ปลุกมันขึ้นมาฆ่า ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ปรารภการยกย่องอสัตบุรุษของพระเจ้าอชาตศัตรู

นิทานชาดก ตอน นันทิวิศาลชาดก

นิทานชาดก ตอน นันทิวิศาลชาดก

นืทานชาดก ตอน โคนันทิวิสาล ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วันเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภการพูดเสียดแทงให้เจ็บใจของพวกภิกษุฉัพพัคคีย์

คติธรรมสอนใจ เนื้อคู่ อยู่หนใด? หลวงพี่ฟ้า

คติธรรมสอนใจ เนื้อคู่ อยู่หนใด? หลวงพี่ฟ้า

เพราะฉะนั้นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อคนที่ชอบ ตามจีบทุกวิถีทางแต่เขาก็ไม่สนใจ ก็ให้คิดซะว่าเขาไม่ใช่เนื้อคู่ของเรา ชาติที่แล้วเราไม่ได้ทำบุญร่วมกันมา คนไม่รักก็คือไม่รัก

ปาราชิก หมายถึง

ปาราชิก หมายถึง

ปาราชิก คือ ประเภทของโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทประเภท ครุกาบัติที่เรียกว่า อาบัติปาราชิก คำศัพท์ว่า ปาราชิกนั้น แปลว่า ยังผู้ต้องพ่าย หมายถึง ผู้ต้อง

นิทานชาดก ตอน กากาติชาดก

นิทานชาดก ตอน กากาติชาดก

ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุผู้กะสันจะสึกรูปหนึ่งตรัสให้โอวาทว่า “ภิกษุ ธรรมดามาตุคาม (แม่บ้าน) ใคร ๆ ก็รักษาไว้ไม่ได้

Page 1 of 3123