นิทานชาดก ตอน ทุททุภายชาดก

นิทานชาดก ตอน ทุททุภายชาดก

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นราชสีห์อาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง มีดงตาลกับต้นมะตูมอยู่ติดทะเลด้านทิศตะวันตกของป่านั้น ณ ที่ดงตาลนั้นมีกระต่ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใต้

นิทานชาดก ตอน ติติรชาดก

นิทานชาดก ตอน ติติรชาดก

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์ตระกูลหนึ่ง หลังจากเรียนจบศิลปวิทยาจากเมืองตักกสิลาแล้ว ได้ออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่า

นิทานชาดก ตอน สสปัณฑิตชาดก

นิทานชาดก ตอน สสปัณฑิตชาดก

ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภการถวายบริขารทุกอย่างของพ่อค้าชาวเมืองคนหนึ่งได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า

นิทานชาดก

นิทานชาดก

ชาดก (สันสกฤต: บาลี: जातक) เป็นเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระโคตมพุทธเจ้า คือ สมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ พระองค์ทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่างๆ

พรหมจรรย์ในศาสนา

พรหมจรรย์ในศาสนา

ความหมายของพรหมจรรย์ในศาสนา หลายคนยังคงมีความฝังใจอยู่อย่างหนึ่งว่า คำว่า พรหมจรรย์ หมายถึง ออกบวชเป็นพระ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ถูกแต่ไม่ทั้งหมด?

พุทธสุภาษิต พุทธศาสนสุภาษิต

พุทธสุภาษิต พุทธศาสนสุภาษิต

พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา แต่มิได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม

ศีล 5 ข้อ ภาษาบาลี

ศีล 5 ข้อ ภาษาบาลี

ศีล 5 คืออะไร หมายถึงอะไร ศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต ศีล 5 ข้อ มีอะไร บ้าง พร้อมหลักปฏิบัติ

กรรม

กรรม

ในพระพุทธศาสนา กรรม (สันสกฤต: กรฺม, บาลี: กมฺม) แปลว่า “การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา” ได้แก่ กระทำทางกาย เรียก กายกรรม ทางวาจา เรียก วจีกรรม และทางใจ เรียก มโนกรรม

พุทธประวัติโดยย่อ

พุทธประวัติโดยย่อ

พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่า “สิทธัตถะ” ซึ่งหมายถึง ผู้ที่สำเร็จความมุ่งหมายแล้ว หรือผู้ปรารถนาสิ่งใด ย่อมได้สิ่งนั้น เจ้าชายสิทธัตถะทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ

กรรม 4

กรรม 4

กรรม 4 แบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี้     1. กตัตตากรรม แปลว่า กรรมที่เคยทำไว้แล้ว หมายถึง กรรมอื่นที่เคยทำไว้แล้ว นอกจากกรรม…

Page 2 of 3123