บทสวดแผ่เมตตาพรหมวิหารสี่

บทสวดแผ่เมตตาพรหมวิหารสี่

บทสวดแผ่เมตตาพรหมวิหารสี่ เมตตา หมายถึงความรัก ความปรารถนาดี ต้องการให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป โดยปราศจากความอิจฉาริษยา และ หมายถึงความมีไมตรีจิตต่อกันด้วยความจริงใจฐานมิตร

บทสวดแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล

บทสวดแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล

บทแผ่เมตตา บทสวดแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล เมตตา หมายถึงความรัก ความปรารถนาดี ต้องการให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป โดยปราศจากความอิจฉาริษยา และ หมายถึงความมีไมตรีจิตต่อ

บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่น

บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่น

การแผ่เมตตา เป็นสิ่งที่โบราณบัณฑิตทั้งหลายปฏิบัติต่อกันมาตามลำดับ เพราะเห็นประโยชน์ว่า การแผ่เมตตานี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นประจำมีจิตใจอ่อนโยน

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

บทแผ่เมตตา บทสวดแผ่เมตตาให้ตนเอง พร้อมคำแปล เมตตา หมายถึงความรัก ความปรารถนาดี ต้องการให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป โดยปราศจากความอิจฉาริษยา และ

บทแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

บทแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

เมตตา หมายถึงความรัก ความปรารถนาดี ต้องการให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป โดยปราศจากความอิจฉาริษยา และ หมายถึงความมีไมตรีจิตต่อกันด้วยความจริงใจฐานมิตร

บทกรวดน้ำแผ่เมตตา บทกรวดน้ำหลังใส่บาตรแบบต่างๆ

บทกรวดน้ำแผ่เมตตา บทกรวดน้ำหลังใส่บาตรแบบต่างๆ

การกรวดน้ำ คือ การตั้งใจอุทิศบุญกุศล ให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว พรัอมทั้งรินน้ำเป็นเครื่องหมายและเป็นเครื่องรวมกระแสจิตใจอุทิศนั้นแน่วแน่