บทสวดถวายพระพร

บทสวดถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บทสวดมนต์ถวายพระพรในหลวง

“ภูมิพลมหาราชวะรัสสะ ชะยะมังคะละคาถา”

ภูมิพะโล มะหาราชา นะวะโม จักกิวังสิโก
รัฏฐัปปะสาสะเน พยัตโต นีติจาริตตะโกวิโท
สัมพุทธะมามะโก อัคโค สาสะนัสสูปะถัมภะโก
ธัมมิโก ทะสะธัมเมหิ รัชชัง กาเรติ สัพพะทา
สะวีริโย สะมุสสาโห ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ
ทัยยานัง วุฑฒิเปกโข โส สันติมัคคะนิโยชะโก
เตสัง ทุกขาปะเนตาจะ สะทา สุโข ปะสังหะโร
สัพพัตถะ สัพพะทัยยานัง อะติปปิโย มะโนหะโร
สัพเพเปเต ปิยายันโต ปิยะปุตเต ปิตาริวะ
สัพพะทัยยานะมัตถายะ ฐาเนสุ จะระมัตตะนา
สัมมาอาชีวะ โยคัสสะ วิธิง วิเนติ โยนิโส
ยา เจสา โลกะนาเถนะ ภาสิตา สะมะชีวิตา
อัตตานัง อุปะมัง กัตวา อะนุยุญชะติ ตัง สะทา
ทัยยานัง รัฏฐะปาลีนัง เอตัญเจวานุสาสะติ
ภิกขูนัง สิกขะกามานัง ปิฏะ กัตตะ ยะ สิกขะนัง
สุพพะตัง ภิกขุสังฆัญจะ ภิยโยโส อุปะถัมภะติ
อิทาเนโส มะหาราชา ทัยยานัง รัฏฐะวัฑฒะโน
สัฏฐิวัสสานิ ธัมเมนะ รัชชัง กาเรติ โสตถินา
อีทิเส มังคะเล กาเล เทมัสสะ ชะยะมังคะลัง
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะ เตชะสา
จิรัญชีวะตุ ทีฆายุ ทัยยานัง ธัมมะ ขัตติโย
วัณณะวา พะละสัมปันโน นิรามะโย จะ นิพภะโย
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ยัง ยัง ตัง ตัง ตัสสะ สะมิชฌะตุ
สะทา ปัสสะตุ ภัทรานิ นิจจัง รัชเช ปะติฏฐะตูติฯ

 

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล ดวงพระวิญญาณสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลรักษาพ่อและแม่แห่งแผ่นดินให้ทรงพระสิริสวัสดิ์ มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ มีพระราชประสงค์ในสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตราบชั่วนิรันดร์กาล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ กราบแทบพระบาท

 

บทสวดมนต์ถวายพระพรในหลวง
บทสวดมนต์ถวายพระพรในหลวง

 

บทสวดมนต์ถวายพระพรในหลวง

 

บทสวดมนต์ถวายพระพรในหลวง

 

บทสวดมนต์ถวายพระพรในหลวง

 

บทสวดมนต์ถวายพระพรในหลวง

 

บทสวดมนต์โพชฌังคปริตร พร้อมคำแปล

บทสวดมนต์โพชฌังคปริตร

บทสวดมนต์โพชฌังคปริตร

 .