คำถวายสังฆทาน สังฆทาน

คำถวายสังฆทาน พร้อมคำแปล

Home / บทสวดมนต์ / คำถวายสังฆทาน พร้อมคำแปล

สังฆทาน (ภาษาบาลี: สงฺฆทาน) เป็นศัพท์ในพระสูตร ซึ่งเป็นชื่อเรียกการถวายทานแก่พระสงฆ์อย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอานิสงส์มาก ทักขิณาวิภังคสูตร ว่าการถวายสังฆทานแก่คณะพระสงฆ์ มีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานเฉพาะเจาะจงแก่พระพุทธเจ้า แม้ยังทรงพระชนม์อยู่

 

คำถวายสังฆทาน (ถวายเพื่อความสุขความเจริญ)

คำถวายสังฆทาน
คำถวายสังฆทาน

 

คำถวายสังฆทาน
คำถวายสังฆทาน

 

คำถวายสังฆทาน คำแปล
คำถวายสังฆทาน คำแปล

 

คำถวายสังฆทาน

“อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต
ภิกขุ สังโฆ   อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารนิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ”

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลาย
เหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

 

(คำบาลีว่า “สังฆทานานิ” ศัพท์เดิมก่อนแจกวิภัตติคือ “สงฺฆทาน” นั้น ไม่ได้แปลว่า “สิ่งของที่ถวายแก่สงฆ์” แต่แปลว่า “การถวายแก่สงฆ์” พูดชัดๆ ว่า “สังฆทาน” เป็นคำเรียกวิธีถวาย ไม่ใช่เรียกสิ่งของที่ถวาย)

 

– ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก : http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=15454.0%3Bwap2&fbclid=IwAR1LLAhbUg2h64gPH1Tzoh1rBXPBSXs993guG-0ebIVGkPKMaEEPcqWm3ag –