วิญญาณฐิติ ๗

วิญญาณฐิติ ๗

Home / หลักธรรม / วิญญาณฐิติ ๗

วิญญาณฐิติ ๗

วิญญาณฐิติ ๗ ภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณ

สัตว์บางพวก มีกายต่างกัน มีสัญญาต่างกัน เช่น พวกมนุษย์ เทพบางเหล่า วินิปาติกะ (เปรต) บางเหล่า สัตว์บางพวก มีกายต่างกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน เช่น เหล่าเทพจำพวกพรหม ผู้เกิดในภูมิปฐมฌาน สัตว์บางพวก มีกายอย่างเดียวกัน แต่มีสัญญาต่างกัน เช่น พวกเทพอาภัสสระ สัตว์บางพวก มีกายอย่างเดียวกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน เช่น พวกเทพสุภกิณหะ  สัตว์บางพวก ผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ สัตว์บางพวก ผู้เข้าถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ สัตว์บางพวก ผู้เข้าถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ

ขอบคุณข้อมูล : ธรรมะไทย