สังฆคุณ ๙

สังฆคุณ ๙

Home / หลักธรรม / สังฆคุณ ๙

สังฆคุณ ๙

สังฆคุณ ๙ คุณของพระสงฆ์ 

๑. สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี

๒. อุชุปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติตรง

๓. ญายปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง

๔. สามีจิปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติสมควร

ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺะ ปุริสปุคฺคลา ได้แก่ คู่บุรุษ ๔ ตัวบุคคล ๘ เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้

๕. อาหุเนยฺโย เป็นผู้ควรแก่ของคำนับ คือควรรับของที่เขานำมาถวาย

๖. ปาหุเนยฺโย เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ

๗. ทกฺขิเนยฺโย เป็นผู้ควรแก่ทักษิณา, ควรแก่ของทำบุญ

๘. อญฺชลีกรณโย เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลี, ควรแก่การกราบไหว้

๙. อนุตฺตรํ ปุญฺะกฺเขตฺตํ โลกสฺส เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก, เป็นแหล่งปลูกฝังและเผยแพร่ความดีที่ยอดเยี่ยมของโลก

ขอบคุณข้อมูล : ธรรมะไทย