พระโพธิญาณเถร สุภทฺโท พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ความเป็นสมณะ หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

Home / หลักธรรม / ความเป็นสมณะ หลักคำสอน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ความเป็นสมณะ หลักคำสอน

หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ชีวิตในครึ่งหลังที่วัดหนองป่าพงของหลวงพ่อชาเป็นชีวิตแห่งการปกครอง การถ่ายทอดความเป็นสมณะสู่ภิกษุสามเณรรุ่นหลังด้วยการทำเป็นแบบอย่าง การให้โอวาทพระธรรมวินัย การพร่ำสอนตักเตือน การฝึกฝนด้วยข้อวัตรและกฏกติกาสงฆ์ตลอดจนฝึกอบรมจิตภาวนา อีกทั้งยั้งให้ความอนุเคราะห์สั่งสอนญาติโยมให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม

“ในโอกาสอันใดที่ผมสอนท่าน ในขณะไหนก็ตามให้ท่านทั้งหลายเข้าไปพิจารณาอันนั้น เป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายจะปฏิบัติเอง หน้าที่ของผมนี้ ก็จะเป็นผู้สงเคราะห์พวกท่านทั้งหลาย ทั้งวัตถุที่สมควร ทั้งทางธรรมะ ทั้งข้อประพฤติปฏิบัติอะไรๆ ทั้งสิ้นเป็นต้น มันก็เป็นหน้าที่ของผมเสียแล้ว เพราะท่านมาอาศัยผม ผมก็ต้องอนุเคราะห์พวกท่านทั้งหลายเท่าที่ควร พอสมควร”

หลวงพ่อเน้นเรื่องความเคารพยำเกรงในสงฆ์ (หมู่คณะ) เป็นสำคัญ และให้รักษาวัตรอันดีงามทั้งหลายไว้ไม่ให้ขาด ซึ่งจะเป็นเหตุให้ความสามัคคียืนยงมั่นคง ยังพุทธศาสนาให้เจริญ

ขอบคุณข้อมูล : วัดหนองป่าพง