คำภาวนา เวลาทอดผ้าบังสุกุล

คำภาวนา เวลาทอดผ้าบังสุกุล

บทสวดคำภาวนา ทอดผ้าศพให้พระ เวลาบังสกุล ” นามะรูปัง อะนิจจัง นามะรูปัง ทุกขัง นามะรูปัง อะนัตตา “ นามรูป ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน

คำอาราธนาธรรม

คำอาราธนาธรรม

“พรหมมา จะโลกาธิปะตี สะหัมปะตี กัตอัญชะลี อันธิวรัง อะยาจะถะ สันตีธะ สัตตาป ปะระชัก ขะชาติกา เทเสตุ ธัมมัง อุนะกัมปิมัง ปะชัง ฯ”…

บทสวดสังฆาภิถุติ

บทสวดสังฆาภิถุติ

(ผู้นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

บทสวดธัมมาภิถุติ

บทสวดธัมมาภิถุติ

(ผู้นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม พระธรรมนั้นใด เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้ว สันทิฏฐิโก

บทสวดพุทธาภิถุติ

บทสวดพุทธาภิถุติ

(ผู้นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส โย โส ตะถาคะโต พระตถาคตเจ้านั้น พระองค์ใด อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

บทสวดปุพพภาคนมการ

บทสวดปุพพภาคนมการ

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส (รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ศีล 5

ศีล 5

ข้อ ๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทินามิ ห้ามฆ่าสัตว์ ทั้งที่เป็นผู้ฆ่าเองหรือสั่งให้ผู้อื่นฆ่า ควรมีเมตตาต่อสัตว์ ข้อ ๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

Page 9 of 9« First...56789