บทสวดโพชฌังคปริตร

บทสวดโพชฌังคปริตร

บทสวดมนต์โพชฌังคปริตร โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา โพชฌงค์ ๗ ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์

บทสวดมนต์คาถาบูชาพระราหู คาถาสุริยปภา – จันทปภา

บทสวดมนต์คาถาบูชาพระราหู คาถาสุริยปภา – จันทปภา

คาถาบูชาพระราหู คาถาสุริยปภา – จันทปภา เอกจักขุ นาฬิเกสา สุริยปภา จันทปภา ราหูคาหา สัตตะจะ ตะถา สัมปันโน มณิ โชติระโส ยะถา สุวัณนะ รัชชะตา สมิทังยา

คำถวายเงินทำบุญ

คำถวายเงินทำบุญ

คำถวายเงินทำบุญ นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

คำภาวนาเวลาเผาศพ

คำภาวนาเวลาเผาศพ

คำภาวนาเผาศพ ” อะยัมปิ โข เม กาโย เอวัง ภาวี เอวัง ธัมโม เอวัง อะนะตีโต. ” กายของเรานี้ ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน…

คำภาวนา เวลาทอดผ้าบังสุกุล

คำภาวนา เวลาทอดผ้าบังสุกุล

บทสวดคำภาวนา ทอดผ้าศพให้พระ เวลาบังสกุล ” นามะรูปัง อะนิจจัง นามะรูปัง ทุกขัง นามะรูปัง อะนัตตา “ นามรูป ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน

บทสวดสังฆาภิถุติ

บทสวดสังฆาภิถุติ

(ผู้นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

บทสวดธัมมาภิถุติ

บทสวดธัมมาภิถุติ

(ผู้นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม พระธรรมนั้นใด เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้ว สันทิฏฐิโก

บทสวดพุทธาภิถุติ

บทสวดพุทธาภิถุติ

(ผู้นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส โย โส ตะถาคะโต พระตถาคตเจ้านั้น พระองค์ใด อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

บทสวดปุพพภาคนมการ

บทสวดปุพพภาคนมการ

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส (รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ