การบูชาพระ

Home / บทสวดมนต์ / การบูชาพระ

การบูชาพระ

 

การปฎิบัติตัวก่อนการบูชาพระ

การบูชาพระ ก่อนจะเข้าห้องพระต้องอาบน้ำ ชำระกายให้สะอาด และควรสวมเสื้อผ้าที่สะอาด หรือ ถ้าเป็นไปได้ควรนุ่งขาวห่มขาวด้วยก็จะดีมาก ทำจิตใจให้ผ่องใส จุดธุปเทียน และพวงมาลัยดอกมะลิ 1 พวง แล้วนั่งคุกเข่าประณมมือไว้เพียงหน้าอก

กล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัยว่า

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ

ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

(กราบลง ๑ หน)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว

ธัมมัง นะมัสสามิ

ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม

(กราบลง ๑ หน)

สุปะฏิปันโน ภะคะโต สาวะกะสังโฆ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว

สังฆัง นะมามิ

ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์

(กราบลง ๑ หน)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

(ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง)

คำขอขมาพระรัตนตรัย

อุกาสะ อัจจะโย โน ภันเต อัชชะขะมามิ ยะถาพาเล ยะถามุฬ ยะถาอะกุสะเล เย มะยัง กะรัมหา เอวัง ภันเต มะยัง อัจจะโย โน ปะฏิคคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามิ

 

ขอบคุณที่มารูปภาพ : http://boonvithee.blogspot.com/2012/02/81-28.html