คำถวายภัตตาหาร

คําถวายภัตตาหาร

Home / บทสวดมนต์ / คําถวายภัตตาหาร

คําถวายภัตตาหาร

 

การถวายภัตตาหาร คำว่า อานิสงส์การถวายภัตตาหาร นั้น เมื่อแยกออกแล้ว ก็แยกได้เป็น 4 คำ คือ อานิสงส์+การถวาย+ภัตต์+อาหาร
อานิสงส์ ในภาษาบาลี ใช้คำว่า อานิสงสะ หมายถึง ผลแห่งกุศล ผลดี ประโยชน์
การถวาย ในภาษาบาลี ใช้คำว่า ทานะ หมายถึงการมอบให้ (ใช้สำหรับผู้ใหญ่และพระภิกษุสงฆ์)
ภัตต์ ในภาษาบาลี ใช้คำว่า ภัตตะ หมายถึงของที่กินได้ เครื่องคำจุนชีวิต
อาหาร ในภาษาบาลี ใช้คำว่า อาหาระ หมายถึงการกลืนกินลงไปทางปากทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้

เมื่อรวมคำทั้ง 4 คำนี้แล้ว ก็หมายถึงผลดีที่เกิดขึ้นจากการถวายเครื่องค้ำจุนชีวิตแก่พระสงฆ์

 

คําถวายภัตตาหาร

 

คำถวายภัตตาหาร

 

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต
ภิกขุ สังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารนิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

 

คำแปล

 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับของ ที่เป็นบริวารทั้งหลาย
เหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ

 

 

ขอบคุณข้อมูล : http://www.watbopitpimuk.com/show_topic.php?id=69