ไตรสรณคมน์

Home / บทสวดมนต์ / ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฺฉามิ
ข้าพเจ้าขอถึง พระพุทธ ว่าเป็นที่ระลึก

ธัมฺมัง สะระณัง คัจฉามิ
ข้าพเจ้าขอถึง พระธรรม ว่าเป็นที่ระลึก

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ข้าพเจ้าขอถึง พระสงฆ์ ว่าเป็นที่ระลึก

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฺฉามิ
แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึง พระพุทธ ว่าเป็นที่ระลึก

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึง พระธรรม ว่าเป็นที่ระลึก

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึง พระสงฆ์ ว่าเป็นที่ระลึก

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฺฉามิ
แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึง พระพุทธ ว่าเป็นที่ระลึก

ตะติยัมปิ ธัมฺมัง สะระณัง คัจฉามิ
แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึง พระธรรม ว่าเป็นที่ระลึก

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึง พระสงฆ์ ว่าเป็นที่ระลึก

หมายเหตุ! ไตรสรณคมน์ แปลว่า การถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ได้แก่การเปล่งวาจาขอถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และน้อมกาย วาจา ใจ นำพระรัตนตรัยเข้าไปไว้ในตน เพื่อแสดงว่าตนมีพระรัตนตรัยเป็นที่ระลึกนึกถึงและเป็นที่พึ่งตลอดไป และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา