พระบรมธาตุ

คำพรรณนาพระบรมธาตุ

Home / บทสวดมนต์ / คำพรรณนาพระบรมธาตุ

คำพรรณนาพระบรมธาตุ

 

อะหัง วันทามิ ทูระโต
อะหัง วันทามิ ธาตุโย
อะหัง วันทามิ สัพพะโสฯ

 

หมายเหตุ! พระบรมสารีริกธาตุ (อังกฤษ: Śarīra; สันสกฤต: शरीर) เรียกโดยย่อว่า พระบรมธาตุ คือ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย (กระดูก) ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งพระองค์ได้อธิษฐานไว้ก่อนปรินิพพาน ให้คงเหลือไว้หลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธบริษัท