พระธาตุประจำวันเกิด

พระธาตุประจําวันพฤหัสบดี

Home / บทสวดมนต์ / พระธาตุประจําวันพฤหัสบดี

พระธาตุประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน

พระธาตุประสิทธิ์ สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

 

ถ้าหากอยากจะประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติงานให้ หาโอกาสไปนมัสการ “พระธาตุประสิทธิ์”
พระธาตุประจำวันเกิดของคนวันพฤหัสบดี ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า
แต่เดิมเป็นเจดีย์โบราณ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด

กระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2436 บูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ โดยจำลองรูปทรงมาจากพระธาตุพนม
ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตสารีริกธาตุรวม 7 องค์ พระพุทธรูปเก่าแก่
ดินจากสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย 4 แห่ง และพระพุทธบาทจำลองที่อัญเชิญมาจากกรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ.2500

มีตำนานบอกไว้ว่าพระธาตุแห่งนี้มีพระเป็นผู้สร้าง ที่สำคัญพระประธานของวัดอยู่
ประจำทิศตะวันตก ตรงกับพระพฤหัสบดี ที่อยู่ทิศตะวันตกเช่นกัน เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุประสิทธิ์จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน

 

คำไหว้พระธาตุประสิทธิ์ (ตั้งนะโม 3 จบ)
“ชัมพุเขตตะคาเม ฐิเต อิมัสสะมิง อารามเขตเต เทวะระตะนะโมลีติ
ราชชะทินนะนามะเกนะ กันโตภาสะมหาเถเรนะ สัทธิง เถรานุเถเรหิ
อิมัสสะมิง พุทธะปะระสิทธิเจติเย อานีตัง ฐาปิตัง จตุตทะสะ พุทธะธาตุญจะ
อะระหันตะธาตุญจะ จะตุสังเวชะนียะมัตติกัญจะ สิระสา เมนะมามิ สัพเพปิ
อันตะรายาเม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา”

 

 

ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูลและรูปภาพ : www.watpamahachai.nethttps://pantip.com/topic/31459925