บทสวดถวายข้าวใส่บาตร

บทสวดถวายข้าวใส่บาตร

บทสวดถวายข้าวใส่บาตร (ยกขันข้าวขึ้นจบ ตั้ง นะโม สามจบ) อหํ ภนฺเต โภชนานํ สาลีนํ ปรสุทฺธํ..

บทสวดลาข้าวพระพุทธ

บทสวดลาข้าวพระพุทธ

คำลาข้าวพระพุทธ พร้อมคำแปล ข้าพเจ้า ขอคืนเศษ อันเป็นมงคลนี้ ข้าพเจ้า ขอภัตต์ที่เหลือ..

บทสวดถวาย ธูป เทียน ดอกไม้

บทสวดถวาย ธูป เทียน ดอกไม้

บทสวดมนต์ถวาย ธูป เทียน ดอกไม้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาด้วย ธูปเทียน และ มีเทียนจำนำพรรษาเป็นต้น และ ดอกไม้ ทั้งหลาย อันประเสริฐนี้ แก่พระรัตนตรัย

คำบูชาพระรัตนตรัย

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาทพระ

คำถวายสังฆทาน อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

คำถวายสังฆทาน อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

คำถวายสังฆทาน สำหรับประชาชนที่ต้องการทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระวันรัต

บทสวดถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บทสวดถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บทสวดมนต์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย

คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย

คำบูชาพระภูมิ คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย ภุมมัสสะมิง ทิสาภาเค สันติ ภุมมา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรัก…

คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่

คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่

พระภูมิเจ้าที่ คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่ นะโม เม พระภูมิเทวานัง ธูปะทีปะ จะ ปุปผัง สักการะ วันทานัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะ

คำกล่าวจบทาน

คำกล่าวจบทาน

คำกล่าวจบทาน เวลาทำบุญต่างๆ อิทัง เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุขอทานนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้สิ้นอาสวะกิเลสอิทัง