คำถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

คำถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

คำถวายสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งนะโม 3 จบ สังขารานัง ขะยัง กัตตะวา สันตะคามิง นะมามิหัง เกล้ากระหม่อมขอนอบน้อมนมัสการพระองค์ผู้ทรงดับสิ้นสังขาร