คำถวายมตกภัตตหาร

คำถวายมตกภัตตหาร

อานิสงส์ ในภาษาบาลี ใช้คำว่า อานิสงสะ หมายถึง ผลแห่งกุศล ผลดี ประโยชน์ การถวาย ในภาษาบาลี ใช้คำว่า ทานะ หมายถึงการมอบให้ (ใช้สำหรับผู้ใหญ่และพระภิกษุสงฆ์)