คำถวายมตกภัตตหาร

คำถวายมตกภัตตหาร

อานิสงส์ ในภาษาบาลี ใช้คำว่า อานิสงสะ หมายถึง ผลแห่งกุศล ผลดี ประโยชน์ การถวาย ในภาษาบาลี ใช้คำว่า ทานะ หมายถึงการมอบให้ (ใช้สำหรับผู้ใหญ่และพระภิกษุสงฆ์)

คําถวายภัตตาหาร

คําถวายภัตตาหาร

การถวายภัตตาหาร คำว่า อานิสงส์การถวายภัตตาหาร นั้น เมื่อแยกออกแล้ว ก็แยกได้เป็น 4 คำ คือ อานิสงส์+การถวาย+ภัตต์+อาหาร อานิสงส์ ในภาษาบาลี ใช้คำว่า