พรหมจรรย์ในศาสนา

พรหมจรรย์ในศาสนา

ความหมายของพรหมจรรย์ในศาสนา หลายคนยังคงมีความฝังใจอยู่อย่างหนึ่งว่า คำว่า พรหมจรรย์ หมายถึง ออกบวชเป็นพระ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ถูกแต่ไม่ทั้งหมด?

พุทธสุภาษิต พุทธศาสนสุภาษิต

พุทธสุภาษิต พุทธศาสนสุภาษิต

พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา แต่มิได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม

ศีล 5 ข้อ ภาษาบาลี

ศีล 5 ข้อ ภาษาบาลี

ศีล 5 คืออะไร หมายถึงอะไร ศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต ศีล 5 ข้อ มีอะไร บ้าง พร้อมหลักปฏิบัติ

กรรม

กรรม

ในพระพุทธศาสนา กรรม (สันสกฤต: กรฺม, บาลี: กมฺม) แปลว่า “การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา” ได้แก่ กระทำทางกาย เรียก กายกรรม ทางวาจา เรียก วจีกรรม และทางใจ เรียก มโนกรรม

พุทธประวัติโดยย่อ

พุทธประวัติโดยย่อ

พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่า “สิทธัตถะ” ซึ่งหมายถึง ผู้ที่สำเร็จความมุ่งหมายแล้ว หรือผู้ปรารถนาสิ่งใด ย่อมได้สิ่งนั้น เจ้าชายสิทธัตถะทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ

กรรม 4

กรรม 4

กรรม 4 แบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี้     1. กตัตตากรรม แปลว่า กรรมที่เคยทำไว้แล้ว หมายถึง กรรมอื่นที่เคยทำไว้แล้ว นอกจากกรรม…

มรรค 8

มรรค 8

มรรคมีองค์ 8 มีชื่อเต็มว่า อริยมรรคมีองค์ 8 แปลว่า ทางอันประเสริฐมีองค์ 8 ประการ หมายความว่า ทางมีทางเดียว แต่มีองค์ประกอบ 8 ประการด้วยกัน องค์ประกอบ 8 ประการนั้น มีดังต่อไปนี้

สัปปุริสธรรม 7

สัปปุริสธรรม 7

สัมปุริสะ เป็นภาษาบาลี ตรงกับภาษาสันสกฤตว่า สัตปุรุษะ ภาษาไทยใช้ว่า สัตบุรุษ แปลว่า คนดี คนสงบ หมายความว่า เป็นคนดีรอบด้าน และเป็นคนที่สงบจากความชั่ว ไม่ยอมทำความชั่ว

จักร 4

จักร 4

จักร แปลว่า ล้อรถ ล้อรถย่อมหมุนนำผู้ขับขี่รถไปสู่จุดหมาย ธรรมที่ได้ชื่อว่าจักร เพราะเปรียบเสมือนล้อรถ นำบุคคลผู้ปฏิบัติไปสู่ความเจริญ มี 4 ประการคือ

อิทธิบาท 4

อิทธิบาท 4

อิทธิบาท 4 แปลว่า บาทฐานแห่งความสำเร็จ มีความหมายว่า สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องมือให้ลุถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความสำเร็จในสิ่งใด ต้องทำตนให้สมบูรณ์ อิทธิบาท 4 แบ่งออกเป็น 4 ข้อ ดังนี้…