สังฆคุณ ๙

สังฆคุณ ๙

ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺะ ปุริสปุคฺคลา ได้แก่ คู่บุรุษ ๔ ตัวบุคคล ๘ เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้