คำพรรณนาพระบรมธาตุ

คำพรรณนาพระบรมธาตุ

พระบรมธาตุ คือ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย (กระดูก) ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งพระองค์ได้อธิษฐานไว้ก่อนปรินิพพาน