บทแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

บทแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

เมตตา หมายถึงความรัก ความปรารถนาดี ต้องการให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป โดยปราศจากความอิจฉาริษยา และ หมายถึงความมีไมตรีจิตต่อกันด้วยความจริงใจฐานมิตร