คำภาวนา เวลาทอดผ้าบังสุกุล

คำภาวนา เวลาทอดผ้าบังสุกุล

บทสวดคำภาวนา ทอดผ้าศพให้พระ เวลาบังสกุล ” นามะรูปัง อะนิจจัง นามะรูปัง ทุกขัง นามะรูปัง อะนัตตา “ นามรูป ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน