คำภาวนา เวลาทอดผ้าบังสุกุล

Home / บทสวดมนต์ / คำภาวนา เวลาทอดผ้าบังสุกุล
คำภาวนา บทสวดทอดผ้าบังสุกุล

บทสวดคำภาวนา ทอดผ้าศพให้พระ เวลาบังสกุล

” นามะรูปัง อะนิจจัง นามะรูปัง ทุกขัง นามะรูปัง อะนัตตา “

นามรูป ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน