บทสวดถวายข้าวใส่บาตร

บทสวดถวายข้าวใส่บาตร

บทสวดถวายข้าวใส่บาตร (ยกขันข้าวขึ้นจบ ตั้ง นะโม สามจบ) อหํ ภนฺเต โภชนานํ สาลีนํ ปรสุทฺธํ..