บทสวดถวายข้าวใส่บาตร

บทสวดถวายข้าวใส่บาตร

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดถวายข้าวใส่บาตร

บทสวดถวายข้าวใส่บาตร (ยกขันข้าวขึ้นจบ ตั้ง นะโม สามจบ)

 

“อหํ ภนฺเต โภชนานํ สาลีนํ ปรสุทฺธํ พุทฺธสาวก สงฺฆํ ปิณฺฑปาตํ โส โหตุ ฯ”

(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าวสาลีอันบริสุทธิ์นั้นจงสำเร็จแก่พระสงฆ์ สาวกของพระพุทธเจ้า
นั้นเถิด ฯ)