คำถวายเงินทำบุญ

คำถวายเงินทำบุญ

คำถวายเงินทำบุญ นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส