คำถวายเงินทำบุญ

Home / บทสวดมนต์ / คำถวายเงินทำบุญ
คำถวายเงิน บทสวดมนต์อย่างย่อ

คำถวายเงินทำบุญ

นโม ตสสฺ ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสสฺ ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสสฺ ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสสฺ ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

สุทินฺนํ วต เม ทานํ อาสวกฺขยาวหํ นิพฺพานปัจฺจโย โหตุ ฯ

ขอให้ทาน ของข้าพเจ้า อันให้ดีแล้วหนอ จงนำมาซึ่ง ความสิ้นไป แห่งอาสวกิเลส จงเป็นปัจจัยแก่ พระนิพพาน ฯ