คาถาบูชาพระนารายณ์

คาถาบูชาพระนารายณ์

พระวิษณุ หรือที่ผู้คนมักรู้จักกันในพระนาม “พระนารายณ์” เป็น 1 ใน 3 มหาเทพ มีหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาทั้ง 3 โลกตามความเชื่อของชาวฮินดู จากคัมภีร์พราหมณ์