คาถาบูชาพระนารายณ์ พระนารายณ์ พระวิษณุ

คาถาบูชาพระนารายณ์

Home / คาถา / คาถาบูชาพระนารายณ์

พระนารายณ์ หรือ พระวิษณุ เทพแห่งความรุ่งเรือง ผู้ปกป้องคุ้มครองสรรพชีวิต

 

พระวิษณุ หรือที่ผู้คนมักรู้จักกันในพระนาม “พระนารายณ์” เป็น 1 ใน 3 มหาเทพ มีหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาทั้ง 3 โลกตามความเชื่อของชาวฮินดู จากคัมภีร์พราหมณ์ โดยทรงมีอีกพระนามว่า “หริ” แปลว่า ผู้ดูแลแห่งจักรวาล ซึ่งถือเป็นเทพสูงสุด เพราะทุกอย่างเกิดจาก “หริ”  โดย “หริ” ได้แบ่งตนเองออกเป็น 3 คือ

1. พระพรหม มีหน้าที่สร้างและลิขิตสรรพสิ่งทั้งปวงในทั้งสามโลก
2. พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ มีหน้าที่ดูแลทั้งสามโลกให้อยู่ในความเรียบร้อยและสมดุล
3. พระศิวะ มีหน้าที่ทำลายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงในโลกทั้งสาม

อีกทั้งยังมีความเชื่อกันว่า พระองค์ได้รับพรและพลังอันศักดิ์สิทธิ์อันมากมายมหาศาลจากพระอิศวร จึงมีฤทธิ์ไม่แพ้กัน

 

คำบูชาพระวิษณุ (นารายณ์) โดยย่อสำหรับผู้เริ่มบูชา คือ โอม นะโม นารายะณายะ นะมะฯ

หรือ โอม นะโม นารายณะ นามะ ภะวันตุเม ทุติยัมปิ นะโม นารายณะ นามะ ภะวันตุเม ตะติยัมปิ นะโม นารายณะ นามะ ภะวันตุเม ฯ

บทอธิษฐานขอพรพระนารายณ์

โอม ศานตาการัม ภุชะคะศะยะนัม ปัทมะนาภัมสุ เรศัม วิศวาธารัม คะคะนะสะทฤศัม เมฆะวรรณัม ศุภางคัม ลักษมีกานตัม กะมะละนะยะนัม โยคิภีร์ ธยานะคัมมยัม วันเทวิษณุมอภะวะภะยะหะรัม สรรวะโลกัยกานาถัม ฯ

บทอธิษฐานขอพรพระวิษณุ อีกบทหนึ่ง

โอม สะศางขะจักรัม สะกิริฏะ กุณตะลัม สปิตะวัสตรัม สะระสีรูเหกษณัม สะหาระวักษะสถะละ เกาสตุภะ ศริยัม นะมามิ วิษณุม ศิระสา จตุรภุซัม ฯ

หรืออาจใช้บทอธิษฐานขอพร บทนี้ก็ได้ พระราม โอมนีลามพุชะ ศยามะละ โกมะลางคัมสีตา สมา โรปิตะ วามะภาคัม ปาเณา มหาสายะกะ จารุ จาปัม นะมามิ รามัม ระฆุวัมศะ นาถัม ฯ

คาถาบูชาพระนารายณ์เปิดโลก
โอม นะโม นารายณะ ฮะเรฮะราม กฤษณะ อิทธิฤทธะ
นะมะอะอุ อิสวาสุ สุสวาอิ จิตติ จิตตะ
สะปะอิปิ อิทธิฤทโธ วิโสธายิ
อิติอิตัง อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ