คำขอบวช

คําขอบวช นาคคู่

Home / บทสวดมนต์ / คําขอบวช นาคคู่

บทสวดมนต์ คำขอบรรพชาอุปสมบท นาคคู่

 

เอเต มะยัง ภันเต/ สุจิระปะรินิพพุตัมปิ/ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ/
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ// ละเภยยามะ มะยัง ภันเต/ ตัสสะ ภะคะวะโต/ ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง
ละเภยยามะ อุปะสัมปะทัง//* ฯ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต/ สุจิระปะรินิพพุตัมปิ/ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ/
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ// ละเภยยามะ มะยัง ภันเต/ ตัสสะ ภะคะวะโต/ ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง
ละเภยยามะ อุปะสัมปะทัง//* ฯ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต/ สุจิระปะรินิพพุตัมปิ/ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ/
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ// ละเภยยามะ มะยัง ภันเต/ ตัสสะ ภะคะวะโต/ ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง
ละเภยยามะ อุปะสัมปะทัง//* ฯ

มะยัง ภันเต/ ปัพพัชชัง ยาจามะ/ อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา/
ปัพพาเชถะ โน ภันเต/ อะนุกัมปัง อุปาทายะ// ฯ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต/ ปัพพัชชัง ยาจามะ/ อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา/
ปัพพาเชถะ โน ภันเต/ อะนุกัมปัง อุปาทายะ// ฯ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต/ ปัพพัชชัง ยาจามะ/ อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา/
ปัพพาเชถะ โน ภันเต/ อะนุกัมปัง อุปาทายะ// ฯ

(* ถ้าขอบรรพชาเป็นสามเณร ตัดคำว่า “ละเภยยามะ อุปะสัมปะทัง” ออกเสีย)

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : watpamahachai