คำขอบวช

คําขอบวช นาคเดี่ยว

Home / บทสวดมนต์ / คําขอบวช นาคเดี่ยว

บทสวดมนต์ คำขอบรรพชาอุปสมบท นาคเดี่ยว

 

เอสาหัง ภันเต/ สุจิระปะรินิพพุตัมปิ/ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ/
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ// ละเภยยาหัง ภันเต/ ตัสสะ ภะคะวะโต/ ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง
ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง//* ฯ

ทุติยัมปาหัง ภันเต/ สุจิระปะรินิพพุตัมปิ/ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ/
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ// ละเภยยาหัง ภันเต/ ตัสสะ ภะคะวะโต/ ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง
ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง//* ฯ

ตะติยัมปาหัง ภันเต/ สุจิระปะรินิพพุตัมปิ/ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ/
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ// ละเภยยาหัง ภันเต/ ตัสสะ ภะคะวะโต/ ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง
ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง//* ฯ

อะหัง ภันเต/ ปัพพัชชัง ยาจามิ/ อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา/
ปัพพาเชถะ มัง ภันเต/ อะนุกัมปัง อุปาทายะ// ฯ

ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต/ ปัพพัชชัง ยาจามิ/ อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา/
ปัพพาเชถะ มัง ภันเต/ อะนุกัมปัง อุปาทายะ// ฯ

ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต/ ปัพพัชชัง ยาจามิ/ อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา/
ปัพพาเชถะ มัง ภันเต/ อะนุกัมปัง อุปาทายะ// ฯ

(* ถ้าขอบรรพชาเป็นสามเณร ตัดคำว่า “ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง” ออกเสีย)

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : watpamahachai