หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก

ประวัติหลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม จ.สุพรรณบุรี

Home / ประวัติพระสงฆ์ไทย / ประวัติหลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม จ.สุพรรณบุรี

ประวัติหลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก

วัดทุ่งสามัคคีธรรม จ.สุพรรณบุรี

หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก นามเดิมท่านคือสังวาลย์ นามสกุล จันทร์เรือง เกิดเมื่อ จันทร์ เดือน ๔ ปีมะโรง (๒๔๕๙) ที่บ้านหนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี บรรพบุรุษท่านมีอาชีพทำนา แต่โยมบิดาท่านเป็นผู้ที่ได้นำภาพยนตร์มาฉายในอำเภอสามชุกเป็นคนแรก

ในระยะเริ่ม แรกท่านมีอุปสรรคมากเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ บางคนถึงกับเข้ามาทำร้ายและขัดขวางการเผยแพร่ธรรมทุกรูปแบบ แต่ในที่สุดท่านก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ และเผยแพร่ธรรมให้ทุกคนรู้จักประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้

อุปสมบท

ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๙ ขณะอายุ ๒๐ปี ณ วัดนางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ขณะอายุ ๓๕ ปี ณ วัดนางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

การศึกษาธรรม

ครั้งหนึ่งท่านได้เดินผ่านกระจกเงาบานใหญ่ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั้งตัว แทนที่ท่านจะมองเห็นเป็นรูปร่างของตัวท่าน ท่านกลับเห็นเป็นอสุภนิมิต มีโครงกระดูกขึ้นแทน ด้วยตัวท่านเป็นผู้ฝึกทำกรรมฐานอยู่เสมอ จึงทำให้จิตใจที่ได้รับการฝึกฝนอยู่ย่อมเกิดปัญญาเกิดความรู้เห็นขึ้น มีญาณทัศนะปรากฏขึ้น ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ท่านเห็นภัยในสังขาร

คำสอน หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก

“รู้เขานั้นไม่ใช่ดีเสมอไป รู้เรานั่นแหละเป็นอุดมมงคล”

-หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก

ขอบคุณข้อมูล : วัดหนองป่าพง