การสวดมนต์ไหว้พระ

การไหว้พระ สวดมนต์ ที่ถูกต้อง

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / การไหว้พระ สวดมนต์ ที่ถูกต้อง

การไหว้พระ สวดมนต์

ก่อนเข้าห้องบูชาพระ ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดและนุ่งห่มให้เรียบร้อย เข้านั่งที่ด้วยความสำรวมกายใจ ตั้งจิตให้แน่วแน่เพ่งตรงไปยังพระพุทธรูป ระลึกถึงพระรัตนตรัย ค่อยกราบ ๓ ครั้ง แล้วสงบจิตระลึกถึงคุณบิดามารดา ซึ่งเป็นพระอรหันต์ของบุตร จากนั้นจึงจุดเทียนบูชา ให้จุดเล่มด้านขวาของพระพุทธรูปก่อน แล้วจุดเล่มด้านซ้าย ต่อไปจุดธูป 3 ดอก เมื่อจุดเทียนธูปที่เครื่องสักการบูชาเสร็จแล้ว เอาจิต (นึกเห็น) พระพุทธองค์มาเป็นประธาน พึงนั่งคุกเข่าประนมมือ ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัย นมัสการพระรัตนตรัย นมัสการพระพุทธเจ้า นมัสการพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และพึงทราบด้วยว่า การเจริญภาวนาทุกครั้ง ต้องอยู่ในสถานที่อันสมควร ขอให้ทำจิตตั้งมั่นในบทสวดมนต์ จะมีเทพยดาอารักษ์ทั้งหลายร่วมอนุโมทนาสาธุการ ขออย่าได้ทำเล่น จะเกิดโทษแก่ตนเอง

 

1 วัน ไหว้ ๕ ครั้ง

คนเราทุกคน ในวันหนึ่งๆ จะต้องไหว้ให้ได้ ๕ ครั้ง เป็นอย่างน้อย คือ ในเวลาค่ำใกล้จะนอน ตั้งใจระลึกถึงพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะอันสูงสุด และท่านผู้มีพระคุณแก่ตนคือ มารดา บิดา และครูบาอาจารย์ โดยประนมมือนมัสการ กล่าวว่า

 

  • ไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ กราบ 1 ครั้ง

  • ไหว้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ 1 ครั้ง

  • ไหว้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบ 1 ครั้ง

  • ไหว้คุณมารดาบิดา

มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเท วันทามิ สาทะรัง กราบ 1 ครั้ง

  • ไหว้ครูอาจารย์

ปัญญาวุฑฒิกะเร เต เต ทินโนวาเท นะมามิหัง กราบ 1 ครั้ง

 

ต่อจากนั้น พึงตั้งใจแผ่เมตตาจิตไปให้เพื่อนมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงว่า ขอท่านทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันเลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เทอญ