คาถาประกาศชุมนุมเทวดา

Home / คาถา / คาถาประกาศชุมนุมเทวดา

คาถาประกาศชุมนุมเทวดา

 

คาถาประกาศชุมนุมเทวดา
คาถาประกาศชุมนุมเทวดา

 

คาถาประกาศชุมนุมเทวดา
คาถาประกาศชุมนุมเทวดา

 

คาถาประกาศชุมนุมเทวดา
คาถาประกาศชุมนุมเทวดา

 

คาถาประกาศชุมนุมเทวดา
คาถาประกาศชุมนุมเทวดา

 

คาถาประกาศชุมนุมเทวดา
คาถาประกาศชุมนุมเทวดา

 

คาถาประกาศชุมนุมเทวดา
คาถาประกาศชุมนุมเทวดา

 

คาถาประกาศชุมนุมเทวดา
คาถาประกาศชุมนุมเทวดา

 

สักเคกาเม จะรูเป คิริสิริขะระตะเฎ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเปรัฎเฐ จะคาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิเขตเต ภุมมาจายันตุเทวา ชะละถะลวิสะเม ยักขะคันทัพพะนาคา ติฎฐันตา สันติเกยัง นุนิวะระจะนัง สาธะโว เมสุณันตุ ธัมมะสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมะสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมะสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตาฯ

วันทิตวา อาจาริยะปาทัง เม สัการิยะ สัมพินทะยายัง สัพพะโทสัง วินัสสันติ สิริเทพเอยยา วิโย ทะยามัง มะเหสุรัง วิสุทธิเทเวสสะ สัพโพทิพยะสังเค มันตุ มาระสิทธิฯ

โอมพระภูมิพระธรณีกรุงพาลี ตัมเปยยะปะริวารา เอหิสัตถายะ อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สวาหายะฯ

นะมามิสิระสานาโค ปะถะวียัง ปะริพาระโต สุคะสัมปัตติสัมพะทาฯ

ปะริมาทิสัง ธะตะรัฎโฐ จะ มหาราชา ทิสาภาเค เตปิตุมเห อะนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะจะฯ

อาคะเณยัสมิง คัมธัพโพ จะ มหาราชา ทิสาภาเค เตปิตุมเห อะนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะจะฯ

ทักขิณัสมิง วิรุฬหะโก จะ มหาราชา ทิสาภาเค เตปิตุมเห อะนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะจะฯ

หรติสมิงเทวา จะ มหาราชา ทิสาภาเค เตปิตุมเห อะนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะจะฯ

ปัจฉิมัสมิง วิรูปักโข จะ มหาราชา ทิสาภาเค เตปิตุมเห อะนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะจะฯ

พายัพสมิง นะคะราชา ทิสาภาเค เตปิตุมเห อะนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะจะฯ

อุตะระสมิง กุเวโร จะ มหาราชา เตปิตุมเห อะนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะจะฯ

อิสาณัสมิง ยักขา จะ มหาราชา เตปิตุมเห อะนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะจะฯ

สูปะพยัญสชนะสัมปันนัง ปะริภุญชันตุฯ

โอมนะโมพุทธรัตนัง สะระณังคัจฉามิ  โอมนะโมธัมมะรัตนัง สะระณังคัจฉามิ  โอมนะโมสังฆะรัตนัง สะระณังคัจฉามิ  อุปริสมิง ทิสาภาเค จัตตาโรเทวา มหาเทวา จันโท จะ สุริโย จะ อินโท จะ พรหมาโน จะ เสยยะถี ทังทิ   โต จะ พุทธทปัสสะนา ธัมมะปัสสะนา สังฆะปัสสะนา พุทธคาระวะตา ธัมมะคาระวะตา สังฆะคาระวะตา เอหิสะมาคันตวา อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ ทิโต จะ สุรักโข จะ เทวะเสฎโฐ จะ เทวะปุญญะโก จะ จรังวา ฐิตังวา ติฎฐังวา นิสินนังวา สยานังวา รัตติงวา ทิวังวา สัพหะทาตัง รักขักตุ มหาเทวาติฯ

(เมื่ออ่านประกาศชุมนุมเทวดาบูชาฤกษ์เสร็จแล้ว ต่อจากนั้น ให้สวดคาถาสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยต่อไป)