คาถาขอลาภพระอุปคุต

คาถาขอลาภพระอุปคุต เงินทองไหลมาเทมา

Home / คาถา / คาถาขอลาภพระอุปคุต เงินทองไหลมาเทมา

พระคาถาขอลาภพระอุปคุต

 

คาถาขอลาภพระอุปคุต
คาถาขอลาภพระอุปคุต

 

คาถาขอลาภพระอุปคุต
คาถาขอลาภพระอุปคุต

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

มะหาอุปคุต จะ มะหาลาโภ  พุทโธลาภัง  สัพเพชะนา  พะหูชะนา  ราชาปุริโส  อิถีโยมานัง นะโม  โจรา  เมตตาจิตตัง  เอหิจิตติจิตตังปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง  ภะวันตุ  เม

เอหิจิตติจิตตัง  พันธะนัง  อุปะคุตโต  จะมหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ  มาระวิชะยะ  นิระภะยะ เตชะปุณณะตา  จะ  เทวะตานัมปิ  มะนุสสานัมปิ เอหิจิตตัง  ปิยังมะมะ  อิมัง  กายะพันธะนัง  อะทิถามิ  ปะอัยยิสสุตัง  อุปัจสะอิ