คาถาพญานกการะเวก

คาถาพญานกการะเวก เสียงเป็นที่น่าฟังของคนทั่วไป

Home / คาถา / คาถาพญานกการะเวก เสียงเป็นที่น่าฟังของคนทั่วไป

คาถาพญานกการะเวก

 

ชานัง ชานัง ตักขะติ ติชชะธัมมัง อัตตะกัง มะระชาติ โพธิยา สะตังธัมมัง นะโมธัมมัง

 

(ท่านให้ใช้บริกรรมเมื่อก่อนจะใช้เสียงในการเทศนา หรือปฐกาถา เสียงจะดี เสียงไม่ตกสม่ำเสมอเป็นที่น่าฟังของคนทั่วไป ไพเราะเสนาะหูขลังนักแล)