คาถาเทพนิมิต

คาถาเทพนิมิต ใช้ในทางค้าขายหรือติดต่อลูกค้า

Home / คาถา / คาถาเทพนิมิต ใช้ในทางค้าขายหรือติดต่อลูกค้า

พระคาถาเทพนิมิต พระคาถาเทพนิมิตนี้ ภาวนาพระคาถาเทพนิมิตเป่าลมไปให้ต้องตัว ทำให้ดวงจิตเขาอ่อน หรือ จะพ่นควันบุหรี่ก็ได้ ใช้ในทางค้าขาย หรือ ติดต่อลูกค้า ดีนักแล ห้ามใช้ในทางที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หรือ เดือดร้อนเป็นอันขาด มิฉะนั้น พระคาถาเทพนิมิตจะเสื่อม

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

มะอะอุ  โอม  พรหมะจิตตัง  พระพายเจ้าเอ๋ย  จงพัดเอาดวงจิต  (กล่าวชื่อผู้ที่เราต้องการ)

มาสู่ดวงจิตของข้าพเจ้า จงพัดเอาดวงจิตของข้าพเจ้าไปสู่ดวงจิต (กล่าวชื่อผู้ที่เราต้องการ)

สัมพะหุลา  อาปัตติโย  อาคัจฉายะ  อาคัจฉาหิ  เอหิ  จงมา