ศีล 8 ข้อที่ควรรู้มีอะไรบ้าง?

ศีล 8 ข้อที่ควรรู้มีอะไรบ้าง?

ศีลแปด หรือ อุโบสถศีล เป็นศีลของคฤหัสถ์ หมายถึง อุบาสกอุบาสิกาทั่วไป มิใช่สงฆ์ (ซึ่งมีศีลเฉพาะตนอยู่แล้ว) โดยมักจะรับศีลแปดในวันพระ นิยมรักษาศีลแปดเป็นเวลา 1 วัน หรือ 3 วัน จัดเป็นศีลขั้นต่ำของพระอนาคามี

คติธรรมสอนใจ เนื้อคู่ อยู่หนใด? หลวงพี่ฟ้า

คติธรรมสอนใจ เนื้อคู่ อยู่หนใด? หลวงพี่ฟ้า

เพราะฉะนั้นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อคนที่ชอบ ตามจีบทุกวิถีทางแต่เขาก็ไม่สนใจ ก็ให้คิดซะว่าเขาไม่ใช่เนื้อคู่ของเรา ชาติที่แล้วเราไม่ได้ทำบุญร่วมกันมา คนไม่รักก็คือไม่รัก

พุทธสุภาษิต พุทธศาสนสุภาษิต

พุทธสุภาษิต พุทธศาสนสุภาษิต

พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา แต่มิได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม

ศีล 5 ข้อ ภาษาบาลี

ศีล 5 ข้อ ภาษาบาลี

ศีล 5 คืออะไร หมายถึงอะไร ศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต ศีล 5 ข้อ มีอะไร บ้าง พร้อมหลักปฏิบัติ

กรรม

กรรม

ในพระพุทธศาสนา กรรม (สันสกฤต: กรฺม, บาลี: กมฺม) แปลว่า “การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา” ได้แก่ กระทำทางกาย เรียก กายกรรม ทางวาจา เรียก วจีกรรม และทางใจ เรียก มโนกรรม

กรรม 4

กรรม 4

กรรม 4 แบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี้     1. กตัตตากรรม แปลว่า กรรมที่เคยทำไว้แล้ว หมายถึง กรรมอื่นที่เคยทำไว้แล้ว นอกจากกรรม…

มรรค 8

มรรค 8

มรรคมีองค์ 8 มีชื่อเต็มว่า อริยมรรคมีองค์ 8 แปลว่า ทางอันประเสริฐมีองค์ 8 ประการ หมายความว่า ทางมีทางเดียว แต่มีองค์ประกอบ 8 ประการด้วยกัน องค์ประกอบ 8 ประการนั้น มีดังต่อไปนี้

สัปปุริสธรรม 7

สัปปุริสธรรม 7

สัมปุริสะ เป็นภาษาบาลี ตรงกับภาษาสันสกฤตว่า สัตปุรุษะ ภาษาไทยใช้ว่า สัตบุรุษ แปลว่า คนดี คนสงบ หมายความว่า เป็นคนดีรอบด้าน และเป็นคนที่สงบจากความชั่ว ไม่ยอมทำความชั่ว