ศีล 5 ข้อ ภาษาบาลี

ศีล 5 ข้อ ภาษาบาลี

ศีล 5 คืออะไร หมายถึงอะไร ศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต ศีล 5 ข้อ มีอะไร บ้าง พร้อมหลักปฏิบัติ