พระอารามหลวงชั้นเอกราชวรวิหาร วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

พระอารามหลวงชั้นเอกราชวรวิหาร วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงสถาปนาวัดเสนาสนาราม เมื่อ พ.ศ. 2406 เดิมชื่อ “วัดเสื่อ” สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา