บทสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์

บทสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์

บทสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ แปล พระสังคิณี, พระวิภังค์, พระธาตุกะถา, พระปุคคะละปัญญัตติ, พระกะถาวัตถุ, พระยะมะกะ, พระมะหาปัฏฐาน