บทสวดสังฆาภิถุติ

บทสวดสังฆาภิถุติ

(ผู้นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ