บทสวดโพชฌังคปริตร

บทสวดโพชฌังคปริตร

บทสวดมนต์โพชฌังคปริตร โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา โพชฌงค์ ๗ ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์