บทสวดพุทธาภิถุติ

บทสวดพุทธาภิถุติ

(ผู้นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส โย โส ตะถาคะโต พระตถาคตเจ้านั้น พระองค์ใด อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง