บทสวดธัมมาภิถุติ

บทสวดธัมมาภิถุติ

(ผู้นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม พระธรรมนั้นใด เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้ว สันทิฏฐิโก