บทกรวดน้ำแผ่เมตตา บทกรวดน้ำหลังใส่บาตรแบบต่างๆ

บทกรวดน้ำแผ่เมตตา บทกรวดน้ำหลังใส่บาตรแบบต่างๆ

การกรวดน้ำ คือ การตั้งใจอุทิศบุญกุศล ให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว พรัอมทั้งรินน้ำเป็นเครื่องหมายและเป็นเครื่องรวมกระแสจิตใจอุทิศนั้นแน่วแน่